• :
 • :
"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG XÃ EA LY " THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT"
 • DƯƠNG THỊ THU ĐÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   trung cấp
  • Điện thoại:
   0383208691
  • Email:
   duongthithudong@phuyen.gov.vn
Giới thiệu chung
Giới thiệu UBND Tỉnh